Vệ sinh, sục rửa đường ống nước bị bẩn, bị đóng cặn.